Algemene voorwaarden DeZorgacademy

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met DeZorgacademy. Tenzij anders overeen gekomen worden door een wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden uitgesloten.

Totstandkoming en wijziging overeenkomst
Door DeZorgacademy gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. De wilsovereenstemming over de inhoud van de opdracht komt tot stand doordat op voldoende gedetailleerde wijze de essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht over en weer is verstrekt. Voor DeZorgacademy is de tekst op haar website maatgevend. Door schriftelijke of elektronische bevestiging of door feitelijke uitvoering komt de overeenkomst tot stand.

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk doen, dan wordt hierover tussen tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen. Wijzigingen van opdrachten binden DeZorgacademy slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door DeZorgacademy zijn bevestigd of als zodanig door DeZorgacademy zijn uitgevoerd.

Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen, tenzij dat is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient DeZorgacademy schriftelijk in gebreke te worden gesteld, alvorens sprake kan zijn van verzuim.

Indien de wederpartij zorgt voor aanmelding van een deelnemer, verplicht deze zich jegens DeZorgacademy deze voorwaarden aan de deelnemer op te leggen. De wederpartij vrijwaart DeZorgacademy voor alle claims van de deelnemer.

DeZorgacademy heeft het recht deelnemers, die door hun gedrag of die anderszins het normale verloop van de cursus tot schade van hun medecursisten belemmeren, van verdere deelname aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de plicht tot betaling van het cursusgeld onverlet.

DeZorgacademy is niet gehouden bijeenkomsten ten behoeve van deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen, te herhalen. Het cursusgeld voor gemiste bijeenkomsten blijft onverminderd verschuldigd.

Bedenktermijn
Binnen 14 dagen nadat DeZorgacademy het door u ingevulde online aanmeldformulier voor de opleiding Recht in de zorg in 5 dagen heeft ontvangen, kunt u de overeenkomst zonder kosten ontbinden.

Betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van DeZorgacademy binnen dertig dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Ieder recht op verrekening is uitgesloten.

Indien niet tijdig wordt betaald, is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is – onverminderd haar overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen de wettelijke handelsrente verschuldigd .

Bij niet of niet-tijdige betaling komen gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. Buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

DeZorgacademy kan in voorkomend geval 50% voorschot vragen.

Annulering
Bij onvoldoende aanmeldingen voor een groepscursus heeft DeZorgacademy altijd het recht deze te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten, maar met restitutie van eventueel reeds voldane factuur.

De wederpartij kan deelname aan een cursus alleen schriftelijk (per e-mail aan post@dezorgacademy.nl) annuleren. Voor deze annulering geldt de navolgende regeling:

Bij annuleren tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding  is 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. tussen Bij annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding is 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de opleiding is 70% van de overeengekomen prijs verschuldigd . Bij annuleren minder dan 2 weken voor aanvang van de opleiding is 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Auteursrechten
Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door DeZorgacademy verstrekte cursusmateriaal rusten auteursrechten van DeZorgacademy of van derden. Het verstrekte cursusmateriaal mag niet zonder schriftelijke nadrukkelijk voorafgaande toestemming van DeZorgacademy worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de DeZorgacademy. De copyright/ eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij DeZorgacademy.

Prijswijzigingen
Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de opleiding een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

Ontbinding
DeZorgacademy kan, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden als:

  1. a) de wederpartij surséance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
  2. b) de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door DeZorgacademy hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;
  3. c) DeZorgacademy de uitgave van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt.

Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de mogelijkheid tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

Persoonsgegevens
DeZorgacademy legt gegevens vast van natuurlijke personen voor de uitvoering van de overeenkomsten. Deze gegevens worden gebruikt om de overeenkomst uit te voeren, om deelnemers op de hoogte te houden van de cursus en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van DeZorgacademy. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden, ook niet aan de sprekers die voor DeZorgacademy werkzaam zijn. Als de natuurlijke persoon geen prijs stelt op informatie over gerelateerde producten, per post of per e-mail, dan kan dit schriftelijk worden doorgegeven aan: DeZorgacademy t.a.v. administratie, Driebergseweg 16c, 3708 JB Zeist, per e-mail: post@dezorgacademy.nl.

Overmacht
Indien naar het redelijk oordeel van DeZorgacademy als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door DeZorgacademy zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

Onder overmacht wordt onder meer verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, terreur(dreiging), stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, natuurrampen, pandemische uitbraken, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door DeZorgacademy naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

Als de overmacht een bepaald onderdeel van een cursus betreft, zal DeZorgacademy een andere tijd of dag voor het houden van deze cursus trachten vast te stellen, dan wel het gehele programma een tijdseenheid opschuiven. Als de overmacht een gehele cursus treft en er bestaat geen redelijk vooruitzicht op de spoedige aanvang of hervatting, heeft DeZorgacademy het recht schriftelijk te annuleren en vervallen de verplichtingen van partijen over en weer zonder dat enige schadevergoeding uit dien hoofde verschuldigd wordt. Door de deelnemer eventueel vooruitbetaalde cursusgelden zullen door DeZorgacademy in geval van annulering pro rato worden teruggestort.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van DeZorgacademy, van personeelsleden van DeZorgacademy of door DeZorgacademy ingeschakelde hulppersonen en van de personen voor wie DeZorgacademy verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade en winstderving) welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Alle informatie die gegeven wordt tijdens opleidingen – zowel fysiek als online-  is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. DeZorgacademy kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. DeZorgacademy en sprekers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

De wederpartij vrijwaart DeZorgacademy voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht.

Geschillen en toepasselijk recht
Alle geschillen met betrekking tot de door DeZorgacademy gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de rechtbank Midden-Nederland.

De gedragscode van de NRTO is van toepassing.

Informatie op deze website
Zie hiervoor de disclaimer.