Wet verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang

Vanaf 1 januari 2020 zal het nodige veranderen in de wet- en regelgeving op het gebied van dwang in de zorg. De Wet Bopz wordt vervangen door twee nieuwe wetten, de Wet Verplichte GGZ voor mensen met psychiatrische aandoeningen en de Wet Zorg en Dwang voor mensen met een verstandelijke beperkingen en voor mensen met […]

Wet Normering Topinkomens (WNT)

De Wet Normering Topinkomens (WNT) is binnen de zorgsector relevant. Op basis van de in 2013 inwerking getreden WNT is het niet toegestaan meer dan 130% van een ministersalaris te verdienen. In de jaren daarop is het bezoldigingsmaximum verder verlaagd is en de reikwijdte van de WNT vergroot. De nieuwste ontwikkelingen op dit gebied bespreken […]

Het belang van goede data en algoritmen

Binnen de zorg is vooral sprake van volumebekostiging: P maal Q. Er is evenwel een beweging richting uitkomstbekostiging en waarde gedreven zorg. Beide systemen hebben het in zich dat data worden gebruikt om metingen te doen om het succes van behandelmethoden in kaart te brengen, waarbij de ervaring van de patiënt een rol speelt. Concreet […]

Materiële controle door de zorgverzekeraar

Goede kwaliteit van zorg wordt geborgd door wet- en regelgeving. Daar wordt toezicht op gehouden, onder andere door de zorgverzekeraar via materiële controle. Voor dit doel zijn aan de zorgverzekeraar bevoegdheden toegekend. De bevoegdheden van zorgverzekeraars zijn niet onbeperkt en kennen spelregels. In de praktijk blijkt dat zorgaanbieders vaak niet goed op de hoogte zijn […]