195,00 excl. btw

E-learning Wet zorg en dwang (Wzd) en Wet verplichte ggz (Wvggz)

Deze e-learning gaat in op de kernelementen van de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz en biedt zorgaanbieders een goede basis voor inzicht in deze wetgeving.

De e-learning duurt ca. 3 uur en bestaat uit 6 verschillende modules met deelonderwerpen. Per deelonderwerp stellen we multiple choice oefenvragen om na te gaan of u de stof begrepen heeft. Met het behalen van de eindtoets, of één van de twee herkansingen, ontvangt u het certificaat.

Gedurende één maand kunt u gebruik maken van deze e-learning, desgewenst met tussenpozen.

Beschrijving

Op 1 januari 2020 zijn twee nieuwe wetten in werking getreden ter vervanging van de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz): de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

De Wet Bopz werd gekenmerkt als een ‘opnamewet’ waarbij de wetgeving vooral locatiegebonden was. Met de inwerkingtreding van de Wzd en de Wvggz is de wetgeving veranderd naar een wet waarbij de behandeling centraal staat en deze meer cliëntvolgend is. Hiermee is het karakter van de wetgeving rond gedwongen opname en behandeling enorm veranderd.

Zorgaanbieders die onder de Wet Bopz in beginsel niet te maken hadden met het verlenen van gedwongen zorg kunnen daar in het kader van de Wzd en de Wvggz wel mee worden geconfronteerd. Voor deze zorgaanbieders betekent dit dat zij hun reguliere processen moeten toetsen aan de nieuwe wetgeving.


De lesstof

De lesstof is samengesteld door een gespecialiseerd advocatenkantoor in de zorg.


Doelstelling

Deze e-learning gaat in op de kernelementen van de Wzd en de Wvggz. Doel van de e-learning is dat de deelnemer in een mindset komt, waarin hij/zij intuïtief weet wat wel en niet goed is en snel de juiste beslissing kan nemen.

Vragen die relevant zijn bij de bestudering van de Wzd en de Wvggz zijn onder meer:

 • Wanneer is sprake van gedwongen zorg?
 • Valt mijn cliënt onder de reikwijdte van de Wzd/Wvggz?
 • Wanneer en hoe kan gedwongen zorg onderdeel zijn van het zorgplan?
 • Welke stappen moeten doorlopen worden?
 • In hoeverre pas ik gedwongen zorg in de thuissituatie toe?

Met het doorlopen van de 6 modules zal de systematiek van de Wzd en de Wvggz rond deze en andere vragen duidelijk worden.


Opbouw, werkwijze en certificaat

De e-learning duurt ca. 3 uur en bestaat uit 6 verschillende modulen met deelonderwerpen en multiple choice oefenvragen. Voor deelname aan de eindtoets is het van belang dat alle oefenvragen worden beantwoord, waarbij het niet uitmaakt of de antwoorden goed of fout zijn, Deelnemers kunnen tussentijds elke gewenste pauze nemen.

Aan het slot volgt een eindtoets met 15 vragen, waarvan tenminste 70% goed beantwoord moet zijn om een certificaat te behalen. Er zijn twee herkansingen. Direct na een geslaagde eindtoets wordt gevraagd om nog het evaluatieformulier in te vullen, waarna het certificaat via de e-mail wordt toegezonden.

Heeft men de toets en herkansingen niet gehaald, dan wordt gevraagd om contact op te nemen met DeZorgacademy om samen te kijken waar de struikelblokken zitten.

Hieronder vindt u de modules en deelonderwerpen van de e-learning:

1. Inleiding

 • Aanleiding vervanging Wet Bopz
 • Uitgangspunten
 • Kernboodschap

2. Afspraken maken over de zorg

 • Belang van wils(on)bekwaamheid en verzet
 • Wils(on)bekwaamheid
 • Vertegenwoordiging
 • Verplichting zorgaanbieder
 • Verzet

3. Wet zorg en dwang

 • Systematiek en reikwijdte Wzd
 • Onvrijwillige zorg
 • Zorg bij een wilsonbekwame cliënt
 • Zorgplan
 • Stappenplan
 • (onvrijwillige) Opname
 • Personages

4. Wet verplichte ggz

 • Systematiek en reikwijdte Wvggz
 • Verplichte zorg
 • Inzet van verplichte zorg
 • Mogelijkheden tot verplichte zorg
 • Personages

5. Gedwongen zorg in de ambulante setting en samenloop Wzd en Wvggz

 • Inleidend
 • Wzd in de ambulante setting
 • Wvggz in de ambulante setting
 • Samenloop Wzd en Wvggz

6. Klachtenregeling en Toezicht

 • Klachtenregeling en toezicht
 • Klachtenregeling Wzd en Wvggz
 • Toezicht op de Wzd en de Wvggz

NRTO-Keurmerk

Deze e-learning van De Zorgacademy heeft het NRTO-keurmerk.
De NRTO, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, beschikt over een eigen keurmerk waarmee zij de kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt achterhalen.

De Zorgacademy voldoet met haar opleidingen en e-learnings aan alle eisen van dit keurmerk en staat voor kwaliteit en professionaliteit.

> Meer informatie

NRTO_keurmerk

Kosten

De prijs voor deze e-learning bedraagt € 195,- excl. btw., inclusief lesmateriaal.


Bestellen

Deze e-learning kunt u bestellen via onze webshop. Nadat u de e-learning in uw winkelmandje heeft gedaan, ontvangt u een betaalverzoek. Na betaling ontvangt u de factuur.

Na betaling ontvangt u van ons een e-mail met daarin toegang tot het opleidingscentrum van DeZorgacademy. In deze omgeving staat de e-learning Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz voor u klaar. Daar kunt u gedurende één maand gebruik van maken, desgewenst met tussenpozen.


Vragen?

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze informatie? Neem dan gerust contact met ons op.