Opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen

Opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen

Deze vijf daagse durende opleiding is speciaal ontwikkeld voor legal en general counsels en beleidsmedewerkers van zorgorganisaties en brancheverenigingen.

Prijs € 2.995,- exclusief btw.

Het recht in de zorg is veelomvattend. De regelgeving is complex en de financieringsstromen zijn ondoorzichtig. Voor iedereen die zich beleidsmatig of als adviseur bezighoudt met de zorgsector is het nuttig om een totaaloverzicht te hebben van de wet- en regelgeving in de zorgsector en de praktische toepassing daarvan. Een goed begrip van wet- en regelgeving is van belang voor effectieve besluitvorming en dat komt de zorg ten goede.

Voor een overview van de belangrijkste regelgeving in de zorg en de toepassing daarvan heeft De Zorgacademy de succesvolle opleiding “Recht in de Zorg in 5 dagen” ontwikkeld.

De opleiding is geschikt voor juristen en niet juristen, general counsels en beleidsmedewerkers van zorgorganisaties of brancheverenigingen. Maar ook financieel adviseurs, praktijkadviseurs en zorgondernemers doen in deze 5 dagen een schat aan kennis op. De nadruk ligt op kennisoverdracht, kennisuitwisseling en vooral praktische toepasbaarheid.

De Zorgacademy is een initiatief van Eldermans|Geerts, een advocatenkantoor dat zich volledig toelegt op het adviseren en bijstaan van zorgprofessionals, zorginstellingen en branche- en beroepsverenigingen. De advocaten hebben een brede kennis van aspecten van de zorg en delen deze kennis graag.

Ook als e-learning beschikbaar!

Deze 5-daagse opleiding kunt u ook als e-learning online volgen. De e-learning bestaat uit 20 verschillende modules over de belangrijkste wet- en regelgeving in de zorg.
Meer informatie.

Incompany ook mogelijk

Wilt u liever deze opleiding op eigen locatie organiseren voor uw medewerkers? Of een aangepast (verkort of uitgebreid) programma volgen? Dat kan!
Klik hier.


Wat leert u:

 • Inzicht in wet- en regelgeving in de zorg;
 • Verspreid over 5 dagen;
 • Nadruk op praktische toepassing;
 • Gedoceerd door praktijkjuristen met veel ervaring;
 • Na afloop heeft recht in de zorg geen geheimen meer.

Voor wie:

 • Legal en general counsels in de zorgsector;
 • Beleidsmedewerkers;
 • Juristen en niet-juristen die werkzaam zijn in de zorg.

Opleidingsdata:

De opleidingsdagen zijn altijd op donderdag, inloop om 09.00 uur en aanvang om 09.30 uur. Afsluiting om 17.00 uur met een goed verzorgde lunch tussen de middag.

Najaarsopleiding 2022 (VOL):

 • Dag 1 – Donderdag 8 september 2022
 • Dag 2 – Donderdag 22 september 2022
 • Dag 3 – Donderdag 13 oktober 2022
 • Dag 4 – Donderdag 3 november 2022
 • Dag 5 – Donderdag 24 november 2022

Voorjaarsopleiding 2023:

 • Dag 1 – Donderdag 9 februari 2023
 • Dag 2 – Donderdag 9 maart 2023
 • Dag 3 – Donderdag 30 maart 2023
 • Dag 4 – Donderdag 20 april 2023
 • Dag 5 – Donderdag 11 mei 2023

Indien wegens verhindering een dag niet kan worden bijgewoond, kan deze dag ingehaald worden in de vorm van een e-learning.


Opleidingsprogramma:

Dag 1

Algemene beginselen zorgstelsel, stakeholders en regelgeving

 • Beginselen.
 • Partijen in de zorg en hun rol.
 • Juridische grondslagen.
 • Basisregelgeving en stelselwetten.
 • Hoofdlijnen domeinen Zvw, Wmo, Wlz, Jeugdwet en publieke gezondheid.

Inrichting zorglandschap, verzekerd pakket en financiëring

 • Aanspraak en verzekerd pakket.
 • Rol van zorginstituut/ minister, pakketadvies.
 • Rol NZa en Wmg.
 • Eigen risico en eigen bijdrage.
 • Budgettair kader zorg en risicoverevening.

Zorgverzekeringswet

 • Driehoek: zorgaanbieder, verzekerde, verzekeraar.
 • Polisvoorwaarden en beperkingen.
 • Natura versus restitutie.
 • Vergoeding en hinderpaal.
 • Contracteerproces.
 • Contracteren versus niet contracteren.

Wet langdurige zorg

 • Wettelijk kader en aanspraak.
 • Procedure aanvraag indicatie.
 • Vormen van zorg: Instelling, VPT, MPT, PGB.
 • Contractering Wlz.
 • Rol van de diverse spelers


Dag 2

Sociaal domein

 • Wettelijk kader.
 • Wmo.
 • Verloop procedure.
 • Rol van de gemeente: Raad en B&W.
 • Inkoopproces : aanbesteding.
 • Jeugdwet.
 • Publieke gezondheid.

WGBO

 • Behandelovereenkomst: totstandkoming en beëindiging.
 • Plichten hulpverlener.
 • Dossierplicht, bewaarplicht, geheimhouding.
 • Rechten en plichten patiënt.
 • Aandacht voor vertegenwoordiging.

Wkkgz en geschillenregelingen in de zorg

 • Wkkgz: doel en reikwijdte.
 • Algemene plichten, kwaliteit, klachten, meldplicht.
 • Incidenten, complicaties, calamiteiten.
 • Personele verplichtingen.
 • Toezicht en handhaving.
 • Geschillenbeslechting: vormen: rechter, arbiters, bindend advies en mediation.
 • Wkkgz commissies. SKGZ en Scheidsgerecht gezondheidszorg.
 • Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).
 • Overige geschillenregelingen.

Wet BIG

 • BIG-beroepen: art. 3, 34 en 36a.
 • Taakherschikking.
 • Voorbehouden handelingen.
 • Kwaliteit.
 • Toekomst Wet BIG.
 • Tuchtrecht, normen, bevoegd en bekwaam.
 • Procedure en maatregelen.


Dag 3

WTZi en Wtza

 • Doel WTZi en reikwijdte.
 • Verplichtingen WTZi: transparantie, winstverbod, verantwoording.
 • Doel Wtza en reikwijdte.
 • Verplichtingen: meldplicht, vergunningplicht, toezicht, verantwoording.

Privacy

 • AVG: hoofdlijnen van belang voor de zorg.
 • Spelers.
 • Verantwoordelijke: taken en bevoegdheden.
 • Bijzondere persoonsgegevens.
 • AVG verplichtingen.
 • Rechten betrokkenen.
 • Functionaris gegevensbescherming.

Controles

 • Controle en beroepsgeheim.
 • Controle doorverzekeraar: formele en materiële controle.
 • Detailcontrole, enquête en fraudeonderzoek.
 • Verloop controle.
 • Horizontaal toezicht.
 • Controles door zorgkantoren: Wlz.
 • Controles door gemeenten: Wmo.
 • Handreiking: wat te doen bij controle.

Toezichthouders

 • IGJ, regelgeving en taken.
 • NZa, regelgeving en taken.
 • ACM, regelgeving en taken.
 • AP: regelgeving en taken.
 • Bevoegdheden, binnentreden, inlichtingen, medewerking.
 • Rol zorgverzekeraar.


Dag 4

Governance in de zorg

 • Uitgangspunten governance.
 • Juridisch kader.
 • Governancecode zorg.
 • Goed bestuur en toezicht.
 • Regelgeving goed bestuur.
 • Verhouding bestuur en Raad van Toezicht/RVC.
 • Doorwerking governance in rechtspraak en regelgeving.
 • Governancecommissie.

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

 • Medezeggenschap.
 • Overzicht Wmcz 2018.
 • Reikwijdte.
 • Cliëntenraden, wanneer en wat zijn hun rechten.
 • Rol IGJ.

Samenwerken

 • Achtergrond marktwerking, ACM, NZa, ontwikkeling Zvw.
 • Instrumenten toezichthouders ten behoeve van marktordening en marktwerking.
 • Redenen voor samenwerking: VHBC, JZOJP, triple aim, proeftuinen.
 • Ketensamenwerking en integrale zorg.
 • Regionale samenwerking.
 • Vormen van samenwerking.
 • Onderhandelingsmodellen: samen optrekken, wat mag wel en wat mag niet.

Fusies en overnames in de zorg

 • Vormen: aandelenoverdracht, activa-passiva, fusie.
 • NZa: fusietoets.
 • ACM: concentratietoets.
 • Rechtsvormen.
 • Procesverloop.
 • Garanties en vrijwaringen.
 • Do’s en dont’s.


Dag 5

Wonen en zorg

 • Scheiden wonen en zorg.
 • Zorgzwaarte en NHC.
 • Huurregimes, wonen en bedrijfsruimte.
 • Huur versus zorg.
 • Zorginstelling als eigenaar/verhuurder, als huurder/onderverhuurder.
 • Zorginstelling en corporatie; koppelverkoop; mededinging.

Wet zorg en dwang en Wet verplicht ggz (Wzd en Wvggz); gedwongen zorg

 • Aanleiding vervanging Wet Bopz.
 • Belang van wils(on)bekwaamheid, verzet en vertegenwoordiging.
 • Systematiek en reikwijdte Wzd.
 • Systematiek en reikwijdte Wvggz.
 • Gedwongen zorg in de ambulante setting en samenloop Wzd en Wvggz.
 • Klachtenregeling en Toezicht.

Arbeidsrecht, bijzonderheden in de zorg individueel en collectief

 • Basis arbeidsovereenkomst en vormen.
 • Verhouding met wet, reglement en CAO.
 • ZZP-er, wanneer schijnzelfstandigheid.
 • Arbeidsongeschiktheid.
 • Beëindiging arbeidsovereenkomst: verstoorde relatie en disfunctioneren
 • Wet normering topinkomens (WNT).
 • Medezeggenschap: WOR en andere vormen.
 • Overgang van onderneming.

Casuïstiek


Coronamaatregelen

Tijdens deze opleidingsdagen worden de coronamaatregelen in acht genomen. De opleidingslocatie is zo ingericht dat 1,5 meter afstand wordt gehouden.


Uw docenten:

Lex Geerts: advocaat, specialist gezondheidsrecht, in het bijzonder samenwerkingsvormen in de zorgsector, daarnaast arbiter en mediator, publiceert regelmatig.

Karik van Berloo: advocaat, tevens zorgmakelaar ten behoeve van zorgaanbieders, gespecialiseerd in zorgcontractering, controles en de relatie met zorgverzekeraars.

Elize Breugem: advocaat, docent gezondheidsrecht bij de Erasmus Universiteit en DeZorgacademy.

Daniël Post: advocaat, tevens zorgmakelaar ten behoeve van zorgaanbieders, gespecialiseerd in zorgaanbieders in de 1ste lijn en controles door verzekeraars en toezichthouders.

Nina Amini Abyaneh: advocaat, gespecialiseerd in privacy.

Celine Peersman: advocaat, gespecialiseerd in wonen en zorg.

Joep Duijzings, advocaat en specialist gezondheidsrecht.


Opleidingslocatie

Locatie: The Lodge, Driebergseweg 16c, 3708 JB Zeist.


Coronamaatregelen

Tijdens deze opleidingsdagen worden de coronamaatregelen in acht genomen. De opleidingslocatie is zo ingericht dat 1,5 meter afstand wordt gehouden.


Heeft u interesse in deze opleiding?

Meld u aan door onderstaande velden in te vullen.

Aanmelden Opleiding Recht in de Zorg in vijf dagen
Ik heb interesse in: *
De Opleiding Recht in de Zorg in vijf dagen kost € 2.995,- excl. btw
Om u aan te melden voor deze opleiding is het belangrijk om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.