Opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen

Opleiding Recht in de Zorg in 5 dagen

 •  Inzicht in de belangrijkste wet- en regelgeving in de zorg.
 •  Verspreid over 5 dagen.
 •  Nadruk op kennisuitwisseling en praktische toepasbaarheid.
 •  Veel ruimte voor interactie met andere disciplines.
 •  Minimaal HBO-niveau.
 •  Studiebelasting 40 contacturen en 1,5 uur voorbereiding voor de afsluitende casus.
 •  Certificaat van deelname.
 •  Prijs € 2.995,- exclusief btw., inclusief lesmateriaal.
 •  Deze opleiding valt onder het NRTO-keurmerk en staat voor kwaliteit en professionaliteit. 
NRTO_keurmerk

Voor iedereen die zich beleidsmatig of als adviseur bezighoudt met de zorgsector is het nuttig om een totaaloverzicht te hebben van de wet- en regelgeving in de zorgsector en de praktische toepassing daarvan. Een goed begrip van wet- en regelgeving is van belang voor effectieve besluitvorming en dat komt de zorg ten goede.

Voor een overview van de belangrijkste regelgeving in de zorg en de toepassing daarvan heeft De Zorgacademy de succesvolle opleiding “Recht in de Zorg in 5 dagen” ontwikkeld.

De opleiding is geschikt voor juristen en niet juristen, general counsels en beleidsmedewerkers van zorgorganisaties of brancheverenigingen. Maar ook financieel adviseurs, praktijkadviseurs en zorgondernemers doen in deze 5 dagen een schat aan kennis op. De nadruk ligt op kennisoverdracht, kennisuitwisseling en vooral praktische toepasbaarheid.

De Zorgacademy is een initiatief van Eldermans|Geerts, een advocatenkantoor dat zich volledig toelegt op het adviseren en bijstaan van zorgprofessionals, zorginstellingen en branche- en beroepsverenigingen. De advocaten hebben een brede kennis van aspecten van de zorg.

Heeft u interesse in deze opleiding?
Meld u direct aan.

Ook als e-learning beschikbaar!
Deze 5-daagse opleiding kunt u ook als e-learning online volgen. De e-learning bestaat uit 20 modules over de belangrijkste wet- en regelgeving in de zorg.
Meer informatie.

Incompany ook mogelijk
Wilt u liever deze opleiding op eigen locatie organiseren voor uw medewerkers? Of een aangepast (verkort of uitgebreid) programma volgen? Dat kan! 
Klik hier.


Herkent u dit?

 • U weet niet wat het verband is tussen diverse wetten en regels;
 • U voelt dat u slagvaardiger kunt opereren als u meer kennis hebt van de regelgeving en de achtergrond ervan;
 • U heeft het idee dat een totaaloverzicht onderdeel moet zijn van uw gereedschapskist.

Na deze opleiding weet u:

 • Wat de belangrijkste uitgangspunten zijn in de zorg en hoe dat in de praktijk vorm krijgt;
 • Wie bepaalt welke zorg wordt vergoed;
 • Hoe de zorg wordt gefinancierd, o.a. via budgettair kader en risicoverevening.
 • Welke partijen een rol spelen binnen de zorg;
 • Wat de belangrijkste wetten en instanties zijn binnen de zorg en wat hun doel en functie is;
 • Hoe het werkt in de zorgdomeinen Zvw, Wlz en Wmo;
 • Welke kwaliteitswetten er zijn;
 • Welke toezichthouders er zijn en wat ze van elkaar onderscheidt;
 • Hoe het zit met samenwerking in de zorg en governance;
 • Hoe het zit met mededinging en aanbesteding in de zorg;
 • Wat de juridische aspecten zijn rond gedwongen zorg, maar ook rond wonen en zorg;
 • En vooral hoe de praktische uitvoering in de dagelijkse praktijk werkt.

Na het volgen van deze opleiding heeft u voldoende kennis om deze toe te passen bij beleidsmatige beslissingen.


Voor wie

 • Legal en general counsels in de zorgsector;
 • Beleidsmedewerkers;
 • Juristen en niet-juristen die werkzaam zijn in de zorg.
 • Minimaal HBO-niveau.

Opleidingsdata

De opleidingsdagen zijn per 1 januari 2023 op de woensdag. Elke opleidingsdag heeft een inloop vanaf 09:00 uur, waarbij het programma start om 9:30 uur. U ontvangt een goed verzorgde lunch, waarna de dagen rond 17:00 uur ten einde zullen lopen.

Voorjaarsopleiding 2023 (Vol):

 • Dag 1 – Woensdag 8 februari 2023
 • Dag 2 – Woensdag 8 maart 2023
 • Dag 3 – Woensdag 29 maart 2023
 • Dag 4 – Woensdag 19 april 2023
 • Dag 5 – Woensdag 10 mei 2023

Najaarsopleiding 2023:

 • Dag 1 – Woensdag 13 september 2023
 • Dag 2 – Woensdag 27 september 2023
 • Dag 3 – Woensdag 11 oktober 2023
 • Dag 4 – Woensdag 1 november 2023
 • Dag 5 – Woensdag 22 november 2023

Indien wegens verhindering een dag niet kan worden bijgewoond, kan deze dag ingehaald worden in de vorm van een e-learning.


Opleidingsprogramma

Dag 1

Algemene beginselen zorgstelsel, stakeholders en regelgeving

 • Beginselen.
 • Partijen in de zorg en hun rol.
 • Juridische grondslagen.
 • Basisregelgeving en stelselwetten.
 • Hoofdlijnen domeinen Zvw, Wmo, Wlz, Jeugdwet en publieke gezondheid.

Inrichting zorglandschap, verzekerd pakket en financiering

 • Aanspraak en verzekerd pakket.
 • Rol van zorginstituut/ minister, pakketadvies.
 • Rol NZa en Wmg.
 • Eigen risico en eigen bijdrage.
 • Budgettair kader zorg en risicoverevening.

Zorgverzekeringswet

 • Driehoek: zorgaanbieder, verzekerde, verzekeraar.
 • Polisvoorwaarden en beperkingen.
 • Natura versus restitutie.
 • Vergoeding en hinderpaal.
 • Contracteerproces.
 • Contracteren versus niet contracteren.

Wet langdurige zorg

 • Wettelijk kader en aanspraak.
 • Procedure aanvraag indicatie.
 • Vormen van zorg: Instelling, VPT, MPT, PGB.
 • Contractering Wlz.
 • Rol van de diverse spelers

Dag 2

Sociaal domein

 • Wettelijk kader.
 • Wmo.
 • Verloop procedure.
 • Rol van de gemeente: Raad en B&W.
 • Inkoopproces : aanbesteding.
 • Jeugdwet.
 • Publieke gezondheid.

WGBO

 • Behandelovereenkomst: totstandkoming en beëindiging.
 • Plichten hulpverlener.
 • Dossierplicht, bewaarplicht, geheimhouding.
 • Rechten en plichten patiënt.
 • Aandacht voor vertegenwoordiging.

Wkkgz en geschillenregelingen in de zorg

 • Wkkgz: doel en reikwijdte.
 • Algemene plichten, kwaliteit, klachten, meldplicht.
 • Incidenten, complicaties, calamiteiten.
 • Personele verplichtingen.
 • Toezicht en handhaving.
 • Geschillenbeslechting: vormen: rechter, arbiters, bindend advies en mediation.
 • Wkkgz commissies. SKGZ en Scheidsgerecht gezondheidszorg.
 • Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).
 • Overige geschillenregelingen.

Wet BIG

 • BIG-beroepen: art. 3, 34 en 36a.
 • Taakherschikking.
 • Voorbehouden handelingen.
 • Kwaliteit.
 • Toekomst Wet BIG.
 • Tuchtrecht, normen, bevoegd en bekwaam.
 • Procedure en maatregelen.

Dag 3

Wtza en aWtza

 • Doel Wtza en reikwijdte.
 • Verplichtingen Wtza: meldplicht, vergunningplicht, intern toezicht en jaarverantwoording
 • Gevolgen aWtza
 • Toezicht en handhaving

Privacy

 • AVG: hoofdlijnen van belang voor de zorg.
 • Spelers.
 • Verantwoordelijke: taken en bevoegdheden.
 • Bijzondere persoonsgegevens.
 • AVG verplichtingen.
 • Rechten betrokkenen.
 • Functionaris gegevensbescherming.

Controles

 • Controle en beroepsgeheim.
 • Controle doorverzekeraar: formele en materiële controle.
 • Detailcontrole, enquête en fraudeonderzoek.
 • Verloop controle.
 • Horizontaal toezicht.
 • Controles door zorgkantoren: Wlz.
 • Controles door gemeenten: Wmo.
 • Handreiking: wat te doen bij controle.

Toezichthouders

 • IGJ, regelgeving en taken.
 • NZa, regelgeving en taken.
 • ACM, regelgeving en taken.
 • AP: regelgeving en taken.
 • Bevoegdheden, binnentreden, inlichtingen, medewerking.
 • Rol zorgverzekeraar.


Dag 4

Governance in de zorg

 • Uitgangspunten governance.
 • Juridisch kader.
 • Governancecode zorg.
 • Goed bestuur en toezicht.
 • Regelgeving goed bestuur.
 • Verhouding bestuur en Raad van Toezicht/RVC.
 • Doorwerking governance in rechtspraak en regelgeving.
 • Governancecommissie.

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

 • Medezeggenschap.
 • Overzicht Wmcz 2018.
 • Reikwijdte.
 • Cliëntenraden, wanneer en wat zijn hun rechten.
 • Rol IGJ.

Samenwerken

 • Achtergrond marktwerking, ACM, NZa, ontwikkeling Zvw.
 • Instrumenten toezichthouders ten behoeve van marktordening en marktwerking.
 • Redenen voor samenwerking: VHBC, JZOJP, triple aim, proeftuinen.
 • Ketensamenwerking en integrale zorg.
 • Regionale samenwerking.
 • Vormen van samenwerking.
 • Onderhandelingsmodellen: samen optrekken, wat mag wel en wat mag niet.

Fusies en overnames in de zorg

 • Vormen: aandelenoverdracht, activa-passiva, fusie.
 • NZa: fusietoets.
 • ACM: concentratietoets.
 • Rechtsvormen.
 • Procesverloop.
 • Garanties en vrijwaringen.
 • Do’s en dont’s.


Dag 5

Wonen en zorg

 • Scheiden wonen en zorg.
 • Zorgzwaarte en NHC.
 • Huurregimes, wonen en bedrijfsruimte.
 • Huur versus zorg.
 • Zorginstelling als eigenaar/verhuurder, als huurder/onderverhuurder.
 • Zorginstelling en corporatie; koppelverkoop; mededinging.

Wet zorg en dwang en Wet verplicht ggz (Wzd en Wvggz); gedwongen zorg

 • Aanleiding vervanging Wet Bopz.
 • Belang van wils(on)bekwaamheid, verzet en vertegenwoordiging.
 • Systematiek en reikwijdte Wzd.
 • Systematiek en reikwijdte Wvggz.
 • Gedwongen zorg in de ambulante setting en samenloop Wzd en Wvggz.
 • Klachtenregeling en Toezicht.

Arbeidsrecht, bijzonderheden in de zorg individueel en collectief

 • Basis arbeidsovereenkomst en vormen.
 • Verhouding met wet, reglement en CAO.
 • ZZP-er, wanneer schijnzelfstandigheid.
 • Arbeidsongeschiktheid.
 • Beëindiging arbeidsovereenkomst: verstoorde relatie en disfunctioneren
 • Wet normering topinkomens (WNT).
 • Medezeggenschap: WOR en andere vormen.
 • Overgang van onderneming.

Casuïstiek


NRTO-Keurmerk

De opleiding Recht in de zorg in vijf dagen van De Zorgacademy beschikt over het NRTO-keurmerk. De NRTO, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, beschikt over een eigen keurmerk waarmee zij de kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt achterhalen. De Zorgacademy voldoet met haar opleidingen en e-learnings aan alle eisen van dit keurmerk en staat voor kwaliteit en professionaliteit. 

> Meer informatie

NRTO_keurmerk

Studiebelasting

Tijdens de opleidingsdagen ontvangt u het studiemateriaal voor de les van die dag. Voorafgaand aan deze opleidingsdagen hoeft u geen lesmateriaal door te nemen.
Eén week voor opleidingsdag 5 ontvangt u van ons een casus, die wij u vragen te bestuderen. Wij bespreken deze casus vervolgens plenair in de les.
Totale studiebelasting opleidingsdagen: 40 uur.
Totale studiebelasting voorbereiding casus dag 5: 1,5 uur.


Studiemateriaal

 • Dag 1 – tijdens les – Boek: Zo werkt de zorg in Nederland – Auteur: Kees Wessels.
 • Dag 1 – tijdens les – Overzicht zorgstelsel.
 • Dag 3 – tijdens les – Protocollen over Controles.
 • Dag 3 – tijdens les – Wetteksten Wtza.
 • Dag 5 – voorafgaand aan les – Casus met 16 vragen.
 • Dag 1 t/m 5 – tijdens les – Naslagwerken.

Accreditatie

Omdat DeZorgacademy cursisten van veel verschillende disciplines ontvangt, is het omslachtig en kostenverhogend om voor al die disciplines accreditaties te vragen. Het certificaat van deelname geeft thans uitsluitend recht op 60 PE-punten van ADAP, het accreditatiebureau voor paramedici . Voor overige disciplines wordt bij voldoende belangstelling een accreditatieverzoek voor PE -punten ingediend.


Certificaat

U ontvangt na het volgen van deze vijfdaagse opleiding het gewilde ‘Recht in de zorg certificaat’.


Uw docenten

Karik van Berloo: advocaat, tevens zorgmakelaar ten behoeve van zorgaanbieders, gespecialiseerd in zorgcontractering, controles en de relatie met zorgverzekeraars.

Elize Breugem: advocaat, docent bij DeZorgacademy.

Daniël Post: advocaat, tevens zorgmakelaar ten behoeve van zorgaanbieders, gespecialiseerd in zorgaanbieders in de 1ste lijn en controles door verzekeraars en toezichthouders.

Celine Peersman: advocaat, gespecialiseerd in wonen en zorg.

Joep Duijzings, advocaat en specialist gezondheidsrecht.

Vivian Slotboom, advocaat en specialist gezondheidsrecht.

Demi van Rossenberg, advocaat en specialist in privacy, arbeidsrecht, wonen en zorg en governance.

Emma Boonstra, advocaat en specialist gezondheidsrecht.

Joekie van Gogh, advocaat en specialist gezondheidsrecht.


Opleidingslocatie

Locatie: The Lodge, Driebergseweg 16c, 3708 JB Zeist.


Coronamaatregelen

Tijdens deze opleidingsdagen worden de coronamaatregelen in acht genomen. De opleidingslocatie is zo ingericht dat 1,5 meter afstand wordt gehouden.


Aanmelden voor deze opleiding?

De Opleiding Recht in de Zorg in vijf dagen kost € 2.995,- excl. btw., inclusief lesmateriaal. Meld u aan door onderstaande velden in te vullen. 

Aanmelden Opleiding Recht in de Zorg in vijf dagen
Ik meld mij aan voor: *
Ik meld mij aan:
Klachtenregeling:

Meldt u zich zakelijk aan, dan gelden de algemene voorwaarden van DeZorgacademy. Meldt u zich aan op persoonlijke titel, dan gelden de algemene voorwaarden van de NRTO. In beide gevallen is de klachtenregeling van DeZorgacademy van toepassing. Wilt u in aanmerking komen voor het STAP-budget dan dient u zich op persoonlijke titel aan te melden.

Indien u een factuur wenst te ontvangen gesteld op naam van uw werkgever of uw / een bedrijf, dan kunt u uitsluitend kiezen voor het zakelijk aanmelden.