Opleidingsprogramma Recht in de Zorg in vijf dagen

Locatie: Driebergseweg 16c, 3708 JB Zeist
Prijs: € 2.995,- exclusief btw.
Elke dag van 9:30 – 17:00 uur met koffie- en theepauzes en een uur lunchpauze.

Najaarsopleiding 2023:

 • Dag 1 – Woensdag 13 september 2023
 • Dag 2 – Woensdag 27 september 2023
 • Dag 3 – Woensdag 11 oktober 2023
 • Dag 4 – Woensdag 1 november 2023
 • Dag 5 – Woensdag 22 november 2023

Voorjaarsopleiding 2024:

 • Dag 1 – Woensdag 7 februari 2024
 • Dag 2 – Woensdag 6 maart 2024
 • Dag 3 – Woensdag 27 maart 2024
 • Dag 4 – Woensdag 17 april 2024
 • Dag 5 – Woensdag 15 mei 2024

Indien wegens verhindering een dag niet kan worden bijgewoond, kan deze dag ingehaald worden in de vorm van een e-learning.


Opleidingsprogramma:

Dag 1

Algemene beginselen zorgstelsel, stakeholders en regelgeving

 • Beginselen.
 • Partijen in de zorg en hun rol.
 • Juridische grondslagen.
 • Basisregelgeving en stelselwetten.
 • Hoofdlijnen domeinen Zvw, Wmo, Wlz, Jeugdwet en publieke gezondheid.

Inrichting zorglandschap, verzekerd pakket en financiëring

 • Aanspraak en verzekerd pakket.
 • Rol van zorginstituut/ minister, pakketadvies.
 • Rol NZa en Wmg.
 • Eigen risico en eigen bijdrage.
 • Budgettair kader zorg en risicoverevening.

Zorgverzekeringswet

 • Driehoek: zorgaanbieder, verzekerde, verzekeraar.
 • Polisvoorwaarden en beperkingen.
 • Natura versus restitutie.
 • Vergoeding en hinderpaal.
 • Contracteerproces.
 • Contracteren versus niet contracteren.

Wet langdurige zorg

 • Wettelijk kader en aanspraak.
 • Procedure aanvraag indicatie.
 • Vormen van zorg: Instelling, VPT, MPT, PGB.
 • Contractering Wlz.
 • Rol van de diverse spelers


Dag 2

Sociaal domein

 • Wettelijk kader.
 • Wmo.
 • Verloop procedure.
 • Rol van de gemeente: Raad en B&W.
 • Inkoopproces : aanbesteding.
 • Jeugdwet.
 • Publieke gezondheid.

WGBO

 • Behandelovereenkomst: totstandkoming en beëindiging.
 • Plichten hulpverlener.
 • Dossierplicht, bewaarplicht, geheimhouding.
 • Rechten en plichten patiënt.
 • Aandacht voor vertegenwoordiging.

Wkkgz en geschillenregelingen in de zorg

 • Wkkgz: doel en reikwijdte.
 • Algemene plichten, kwaliteit, klachten, meldplicht.
 • Incidenten, complicaties, calamiteiten.
 • Personele verplichtingen.
 • Toezicht en handhaving.
 • Geschillenbeslechting: vormen: rechter, arbiters, bindend advies en mediation.
 • Wkkgz commissies. SKGZ en Scheidsgerecht gezondheidszorg.
 • Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).
 • Overige geschillenregelingen.

Wet BIG

 • BIG-beroepen: art. 3, 34 en 36a.
 • Taakherschikking.
 • Voorbehouden handelingen.
 • Kwaliteit.
 • Toekomst Wet BIG.
 • Tuchtrecht, normen, bevoegd en bekwaam.
 • Procedure en maatregelen.


Dag 3

WTZi en Wtza

 • Doel WTZi en reikwijdte.
 • Verplichtingen WTZi: transparantie, winstverbod, verantwoording.
 • Doel Wtza en reikwijdte.
 • Verplichtingen: meldplicht, vergunningplicht, toezicht, verantwoording.

Privacy

 • AVG: hoofdlijnen van belang voor de zorg.
 • Spelers.
 • Verantwoordelijke: taken en bevoegdheden.
 • Bijzondere persoonsgegevens.
 • AVG verplichtingen.
 • Rechten betrokkenen.
 • Functionaris gegevensbescherming.

Controles

 • Controle en beroepsgeheim.
 • Controle doorverzekeraar: formele en materiële controle.
 • Detailcontrole, enquête en fraudeonderzoek.
 • Verloop controle.
 • Horizontaal toezicht.
 • Controles door zorgkantoren: Wlz.
 • Controles door gemeenten: Wmo.
 • Handreiking: wat te doen bij controle.

Toezichthouders

 • IGJ, regelgeving en taken.
 • NZa, regelgeving en taken.
 • ACM, regelgeving en taken.
 • AP: regelgeving en taken.
 • Bevoegdheden, binnentreden, inlichtingen, medewerking.
 • Rol zorgverzekeraar.


Dag 4

Governance in de zorg

 • Uitgangspunten governance.
 • Juridisch kader.
 • Governancecode zorg.
 • Goed bestuur en toezicht.
 • Regelgeving goed bestuur.
 • Verhouding bestuur en Raad van Toezicht/RVC.
 • Doorwerking governance in rechtspraak en regelgeving.
 • Governancecommissie.

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

 • Medezeggenschap.
 • Overzicht Wmcz 2018.
 • Reikwijdte.
 • Cliëntenraden, wanneer en wat zijn hun rechten.
 • Rol IGJ.

Samenwerken

 • Achtergrond marktwerking, ACM, NZa, ontwikkeling Zvw.
 • Instrumenten toezichthouders ten behoeve van marktordening en marktwerking.
 • Redenen voor samenwerking: VHBC, JZOJP, triple aim, proeftuinen.
 • Ketensamenwerking en integrale zorg.
 • Regionale samenwerking.
 • Vormen van samenwerking.
 • Onderhandelingsmodellen: samen optrekken, wat mag wel en wat mag niet.

Fusies en overnames in de zorg

 • Vormen: aandelenoverdracht, activa-passiva, fusie.
 • NZa: fusietoets.
 • ACM: concentratietoets.
 • Rechtsvormen.
 • Procesverloop.
 • Garanties en vrijwaringen.
 • Do’s en dont’s.


Dag 5

Wonen en zorg

 • Scheiden wonen en zorg.
 • Zorgzwaarte en NHC.
 • Huurregimes, wonen en bedrijfsruimte.
 • Huur versus zorg.
 • Zorginstelling als eigenaar/verhuurder, als huurder/onderverhuurder.
 • Zorginstelling en corporatie; koppelverkoop; mededinging.

Wet zorg en dwang en Wet verplicht ggz (Wzd en Wvggz); gedwongen zorg

 • Aanleiding vervanging Wet Bopz.
 • Belang van wils(on)bekwaamheid, verzet en vertegenwoordiging.
 • Systematiek en reikwijdte Wzd.
 • Systematiek en reikwijdte Wvggz.
 • Gedwongen zorg in de ambulante setting en samenloop Wzd en Wvggz.
 • Klachtenregeling en Toezicht.

Arbeidsrecht, bijzonderheden in de zorg individueel

 • Basis arbeidsovereenkomst en vormen.
 • Verhouding met wet, reglement en CAO.
 • ZZP-er, wanneer schijnzelfstandigheid.
 • Arbeidsongeschiktheid.
 • Beëindiging arbeidsovereenkomst: verstoorde relatie en disfunctioneren
 • Wet normering topinkomens (WNT).
 • Medezeggenschap: WOR en andere vormen.
 • Overgang van onderneming.

Casuïstiek


Klik hier voor meer informatie >>


Incompany ook mogelijk

Wilt u liever deze opleiding op eigen locatie organiseren voor uw medewerkers? Of een aangepast (verkort of uitgebreid) programma volgen? Dat kan! Klik hier.


Heeft u interesse in deze opleiding?

Meld u aan door onderstaande velden in te vullen.

Om u aan te melden voor deze opleiding is het belangrijk om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.