Opleidingsprogramma Recht in de Zorg in vijf dagen

Locatie: Driebergseweg 16c, 3708 JB Zeist
Prijs: € 2.995,- exclusief btw.
Elke dag van 9:00 – 17:00 uur met koffie- en theepauzes en een uur lunchpauze.

1ste voorjaarsopleiding 2021 (helaas helemaal vol):

 • Donderdag 11 februari – Dag 1: Stelsel.
 • Donderdag 4 maart – Dag 2: Kwaliteit.
 • Donderdag 25 maart – Dag 3: Samenwerking.
 • Donderdag 15 april – Dag 4: Randvoorwaarden: toezichthouders, privacy, controles, geschillen.
 • Donderdag 20 mei – Dag 5: Arbeid, wonen en zorg en sociaal domein.

2de voorjaars opleiding 2021:

 • Donderdag 11 maart 2020 – Dag 1:  Stelsel.
 • Donderdag 1 april 2020 – Dag 2: Kwaliteit.
 • Donderdag 22 april 2020 – Dag 3: Samenwerking.
 • Donderdag 27 mei 2020 – Dag 4: Randvoorwaarden: toezichthouders, privacy, controles, geschillen.
 • Donderdag 3 juni 2020 – Dag 5: Arbeidsrecht, wonen en zorg en gemeentelijke zorg.

Najaarsopleiding 2021:

 • Donderdag 9 september 2021 – Dag 1: Stelsel.
 • Donderdag 23 september 2021 – Dag 2: Kwaliteit.
 • Donderdag 7 oktober 2021 – Dag 3: Samenwerking.
 • Donderdag 4 november 2021 – Dag 4: Randvoorwaarden: toezichthouders, privacy, controles, geschillen.
 • Donderdag 18 november 2021 – Dag 5: Arbeid, wonen en zorg en sociaal domein.

Indien wegens verhindering een dag niet kan worden bijgewoond, kan deze dag later worden ingehaald.


Coronamaatregelen

Tijdens deze opleidingsdagen worden de coronamaatregelen in acht genomen. De opleidingslocatie is zo ingericht dat 1,5 meter afstand wordt gehouden.


Dag 1: Stelsel

Blok 1: Algemene beginselen zorgstelsel

 • Relevante wetten inzake kwaliteit en stelsel van de zorg.
 • Verschillende zorgdomeinen (Zvw en AV, Wmo, Wlz en Jeugd).
 • Aanspraak per zorgsoort en vanuit welk domein.

Blok 2: Inrichting zorglandschap

 • Zorgverzekeraars en wijze van contractering.
 • Zorgkantoren/Wlz uitvoerders.
 • Gemeenten.
 • Toezichthouders in de zorg (NZa, ACM, IGJ, AP).
 • Rol van zorginstituut/ minister, pakketadvies.

Blok 3: Verzekerde pakket en financiering

 • Verzekerde pakket.
 • NZa Prestatiebeschrijving, beleidsregels, verschillende soorten tarieven.
 • Eigen risico (vrijstelling) eigen bijdrage.
 • Risicoverevening.

Blok 4: Driehoeksverhouding: zorgaanbieder, verzekerde, verzekeraar

 • Polisvoorwaarden.
 • Vergoeding en hoogte van vergoeding: artikel 13, hinderpaal.
 • Contracten of niet.
 • Zorginkoop en zorgplicht.
 • Natura / restitutie / PGB.
 • Ruimte voor zorgverzekeraar.
 • Verwijzingen, machtigingen, beperken van groep van zorgaanbieders.

Dag 2: Kwaliteit

Blok 1: WGBO

 • Hoofdlijnen.
 • Behandelovereenkomst: totstandkoming en beëindiging.
 • Toestemmingsvereiste.
 • Privacy waarborg.

Blok 2: Wet BIG

 • Artikel 3 en artikel 36, vrijstellingen ingevolge artikel 36a (verpleging en mondzorg, recente ontwikkelingen). Titelbescherming; Taakherschikking.
 • Toekomst Wet BIG.
 • Tuchtrecht, normen, bevoegd en bekwaam.
 • Op wie van toepassing.
 • Procedure, maatregelen, verhouding tot strafrecht.

Blok 3: Wkkgz, Wtza, Wtzi

 • Reikwijdte, meldplichten, vergewisplichten en VOG.
 • Incidenten, complicaties en calamiteiten.
 • Klachten geschillenregeling.
 • Patiëntenrechten samengevat.

Blok 4: Geschillenregelingen in de zorg

 • Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).
 • Geschillencommissie zorgcontractering.
 • Scheidsgerecht gezondheidszorg.
 • Governance commissie gezondheidszorg.
 • Wkkgz geschillencommissies.

Dag 3: Samenwerking

Blok 1: Samenwerken

 • Achtergrond marktwerking, ACM, ontwikkeling Zvw.
 • Instrumenten toezichthouders ten behoeve van marktordening en marktwerking.
 • Redenen voor samenwerken.
 • Vormen van samenwerken (bestuurlijk, economische eenheid, Zorghub).
 • Zorgverkoop en mededinging.
 • Onderhandelingsmodellen die wel en niet kunnen.
 • Kartelverbod.
 • Economische machtspositie.
 • Hoofd- en onderaanneming.
 • Ketenzorg (zoals S2, geboortezorg).

Blok 2: Fusies en overnames in de zorg

 • Onderhandelingsperikelen.
 • Vormen van fusie.
 • Gang van zaken bij overname.
 • Garanties en vrijwaringen.
 • Do’s en dont’s.

Blok 3: Wmcz

 • Cliëntenraden.
 • Verplichtingen.
 • IGJ.

Blok 4: Governance in de zorg

 • Zorgbrede Governancecode.
 • Verhouding bestuurders en Raad van Toezicht/RVC.
 • Stakeholders
 • Compliance.

Dag 4: Randvoorwaarden: toezichthouders, privacy, controles, geschillen.

Blok 1: Privacy

 • AVG.
 • Privacy en beroepsgeheim.
 • Wet cliëntenrechten elektronische gegevensverwerking.
 • Anonimisering en pseudonimisering.
 • Verhouding tot zorgverzeraar, IGJ en OM.

Blok 2: Vertegenwoordiging

 • Zelfbeschikking.
 • Wilsonbekwaamheid.
 • Curatele, bewind, vertegenwoordiging.
 • Rol arts.
 • Levenstestament.

Blok 3: Toezichthouders

 • ACM, regelgeving, taken en bevoegdheden.
 • NZa, taken en bevoegdheden.
 • IGJ, taken en bevoegdheden, actieve en passieve openbaarmaking.

Blok 4: Controles

 • Controles verzekeraar, formele en materiële.
 • Controles door gemeenten.
 • Controles door zorgkantoren.
 • Wat te doen bij inval/controle.

Dag 5: Arbeid, wonen en zorg en sociaal domein

Blok 1: Arbeidsrecht, bijzonderheden in de zorg individueel

 • Arbeidscontracten / reglement.
 • Wet normering topinkomens (WNT).
 • Arbeidsongeschiktheid.
 • Disfunctioneren en/ of verstoorde arbeidsrelatie
 • Zzp’ers.

Blok 2: Arbeidsrecht, bijzonderheden in de zorg collectief

 • Medezeggenschap
 • Cao-recht
 • Bedrijfstakpensioenfondsen
 • Overgang van onderneming

Blok 3: Wonen en zorg

 • Scheiden wonen en zorg.
 • Huur versus zorg.
 • Zorginstelling als eigenaar/verhuurder, als huurder/onderverhuurder.
 • Zorginstelling werkt samen met corporatie; koppelverkoop; mededinging.

Blok 4: Sociaal domein

 • Vormen van zorginkoop.
 • Verloop aanbestedingsprocedure
 • Jurisprudentie.
 • Controles
 • Problemen in de praktijk.

Klik hier voor meer informatie >>


Incompany ook mogelijk

Wilt u liever deze opleiding op eigen locatie organiseren voor uw medewerkers? Of een aangepast (verkort of uitgebreid) programma volgen? Dat kan! Klik hier.


Heeft u interesse in deze opleiding?

Meld u aan door onderstaande velden in te vullen.