Opleidingsprogramma Recht in de Zorg in vijf dagen

Prijs € 2.995,- exclusief btw.


Dag 1: Verzekeringsstelsel op hoofdlijnen

Blok 1: Algemene beginselen zorgstelsel

 • Wat is zorg?
 • Relevante wetten inzake kwaliteit en stelsel van de zorg.
 • Verschillende zorgdomeinen (Zvw en AV, WMO, WLZ en Jeugd).
 • Aanspraak per zorgsoorten vanuit welk domein.

Blok 2: Inrichting zorglandschap

 • Zorgverzekeraars en wijze van contractering.
 • Zorgkantoren cq. Wlz uitvoerders.
 • Gemeenten.
 • Toezichthouders in de zorg (NZa, ACM, IGJ, AP).
 • Rol van zorginstituut / minister SWEP, pakketadvies.

Blok 3: Verzekerde pakket en financiering

 • Verzekerde pakket
 • NZa Prestatiebeschrijving, beleidsregels, verschillende soorten tarieven.
 • Eigen risico (vrijstelling) eigen bijdrage.
 • Risicoverevening.

Blok 4: Driehoeksverhouding: zorgaanbieder, verzekerde, verzekeraar

 • Polisvoorwaarden.
 • Vergoeding en hoogte van vergoeding: artikel 13, hinderpaal.
 • Contracten of niet.
 • Zorginkoop en zorgplicht.
 • Natura / restitutie / PGB.
 • Ruimte voor zorgverzekeraar.
 • Verwijzingen, machtigingen, beperken van groep van zorgaanbieders.

Dag 2: Kwaliteit

Blok 1: WGBO

 • Hoofdlijnen.
 • Behandelovereenkomst: totstandkoming en beëindiging.
 • Toestemmingsvereiste.
 • Privacy waarborg.

Blok 2: Wet BIG

 • Artikel 3 en artikel 36, vrijstellingen ingevolge artikel 36a (verpleging en mondzorg, recente ontwikkelingen). Titelbescherming; Taakherschikking.
 • Tuchtrecht, normen, bevoegd en bekwaam.
 • Op wie van toepassing.
 • Procedure, maatregelen, verhouding tot strafrecht.

Blok 3: WKKGZ, WMCZ, WTZA

 • Reikwijdte, meldplichten, vergewisplichten en VOG.
 • Bevoegdheden IGJ.
 • Incidenten, complicaties en calamiteiten.
 • Klachten geschillenregeling.
 • Patiëntenrechten samengevat.

Blok 4: Toezichthouders in zorg

 • ACM, regelgeving, taken en bevoegdheden.
 • NZa, taken en bevoegdheden.
 • IGJ, taken en bevoegdheden, actieve en passieve openbaarmaking.

Dag 3: Samenwerking in de zorg

Blok 1: Samenwerken in de zorg (I)

 • Achtergrond marktwerking, ACM, ontwikkeling ZVW, discussies daarover.
 • Instrumenten toezichthouders ten behoeve van marktordening en marktwerking.
 • Wet Markt en Overheid.

Blok 2: Samenwerkingsvormen in de zorg (II)

 • Redenen voor samenwerken.
 • Vormen van samenwerken (bestuurlijk, economische eenheid, zorghub).
 • Zorgverkoop en mededinging.
 • Onderhandelingsmodellen die wel en niet kunnen.
 • Kartelverbod.
 • Economische machtspositie.
 • Hoofd- en onderaanneming.
 • Ketenzorg (zoals S2, geboortezorg).

Blok 3: Fusies en overnames in de zorg

 • Onderhandelingsperikelen.
 • Vormen van fusie.
 • Gang van zaken bij overname.
 • Garanties en vrijwaringen.
 • Do’s en dont’s.

Blok 4: Governance in de zorg

 • Zorgbrede governance code.
 • Verhouding bestuurders en Raad van Toezicht/RVC.
 • Clientenraden en stakeholders.
 • WTZi, wanneer, regels en verslaglegging.
 • Compliance.

Dag 4: Randvoorwaarden: privacy, arbeidsrecht, controles, geschillen

Blok 1: Arbeidsrecht en zorg

 • Arbeidscontracten/arbeidsreglementen, & beperkende bedingen.
 • Disfunctioneren medisch professional.
 • Wanneer melden bij IGJ.
 • Ziekte/re-integratie 1e/2e spoor.
 • Vaststellingsovereenkomst.
 • WNT, overzicht regelingen, rekenmodule.

Blok 2: Privacy in de zorg

 • AVG.
 • Privacy en beroepsgeheim.
 • Wet cliëntenrechten elektronische gegevensverwerking.
 • Anonimisering en pseudonimisering.
 • Verhouding tot zorgverzeraar, IGJ en OM.

Blok 3: Controles

 • Controles verzekeraar, formele en materiële.
 • Controles door gemeenten.
 • Controles door zorgkantoren.
 • Wat te doen bij inval/controle.

Blok 4: Geschillenregelingen in de zorg


Dag 5: Vastgoed en gemeentelijke zorg

Blok 1: Aanbesteden en inkoopprocedures

 • Vormen van aanbesteding.
 • Verloop aanbestedingsprocedure.
 • Contracteerplicht.
 • Ziekte/re-integratie 1e/2e spoor.
 • Vaststellingsovereenkomst.
 • WNT, overzicht regelingen, rekenmodule.

Blok 2: Zorg en vastgoed

 • Scheiden wonen en zorg.
 • Normatieve huisvestingscomponent.
 • Zorginstelling als eigenaar/verhuurder, als huurder/onderverhuurder.
 • Zorginstelling werkt samen met corporatie; koppelverkoop; mededinging.

Blok 3 en 4: Gemeentelijke zorg/Sociaal domein

 • Wet Publieke Gezondheid.
 • Wet Markt en Overheid.
 • Het keukentafel gesprek.
 • Inkoop door gemeenten.
 • Jurisprudentie.
 • Jeugdwet.
 • Jeugdhulp.
 • Wijkteams.
 • Problemen in de praktijk.

Klik hier voor meer informatie >>


Inhouse ook mogelijk

Wilt u liever deze opleiding op eigen locatie organiseren voor uw medewerkers? Dat kan. Klik hier.


Heeft u interesse in deze opleiding?

Meld u aan door onderstaande velden in te vullen.