Algemene voorwaarden DeZorgacademy

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met DeZorgacademy. Tenzij anders overeen gekomen worden door een wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden uitgesloten.

Totstandkoming en wijziging overeenkomst
Door DeZorgacademy gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Door schriftelijke bevestiging of door feitelijke uitvoering komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden DeZorgacademy slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door DeZorgacademy zijn bevestigd of als zodanig door DeZorgacademy zijn uitgevoerd.

Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen, tenzij dat is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient DeZorgacademy schriftelijk in gebreke te worden gesteld, alvorens sprake kan zijn van verzuim.

Indien de wederpartij zorgt voor aanmelding van een deelnemer, verplicht deze zich jegens DeZorgacademy deze voorwaarden aan de deelnemer op te leggen. De wederpartij vrijwaart DeZorgacademy voor alle claims van de deelnemer.

DeZorgacademy heeft het recht deelnemers, die door hun gedrag of die anderszins het normale verloop van de cursus tot schade van hun medecursisten belemmeren, van verdere deelname aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de plicht tot betaling van het cursusgeld onverlet.

DeZorgacademy is niet gehouden bijeenkomsten ten behoeve van deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen, te herhalen. Het cursusgeld voor gemiste bijeenkomsten blijft onverminderd verschuldigd.

Betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van DeZorgacademy binnen dertig dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Ieder recht op verrekening is uitgesloten.

Indien niet tijdig wordt betaald, is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is – onverminderd haar overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd van 1% per maand.

Bij niet of niet-tijdige betaling komen gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. Buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

DeZorgacademy kan in voorkomend geval 50% voorschot vragen.

Annulering
Bij onvoldoende aanmeldingen voor een groepscursus heeft DeZorgacademy altijd het recht deze te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten, maar met restitutie van eventueel reeds voldane factuur.

De wederpartij kan deelname aan een cursus alleen schriftelijk (per e-mail aan post@dezorgacademy.nl) annuleren. Voor deze annulering geldt de navolgende regeling:

De wederpartij kan annuleren tot 4 weken voor de aanvang van de cursus. De kosten van deze annulering bedragen 30% van de waarde van de cursus, exclusief btw. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan vier weken voor de aanvang van de cursus wordt geannuleerd.

Ontbinding
DeZorgacademy kan, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden als:

  1. a) de wederpartij surséance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
  2. b) de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door DeZorgacademy hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;
  3. c) DeZorgacademy de uitgave van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt.

Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de mogelijkheid tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

Intellectueel Eigendom
De wederpartij mag al het door DeZorgacademy vervaardigde en/of ter beschikking gestelde materiaal of enig ander werk enkel ten eigen behoeve gebruiken.

De intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en merkenrechten, alsmede rechten tot bescherming van prestaties berusten bij DeZorgacademy en/of haar licentiegevers. Niets uit de producten van DeZorgacademy mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DeZorgacademy niet elektronisch, mechanisch of anderszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt of onderwijsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

Persoonsgegevens
DeZorgacademy legt gegevens vast van natuurlijke personen voor de uitvoering van de overeenkomsten. Deze gegevens worden gebruikt om de overeenkomst uit te voeren, om deelnemers op de hoogte te houden van de cursus en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van DeZorgacademy. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden, ook niet aan de sprekers die voor DeZorgacademy werkzaam zijn. Als de natuurlijke persoon geen prijs stelt op informatie over gerelateerde producten, per post of per e-mail, dan kan dit schriftelijk worden doorgegeven aan: DeZorgacademy t.a.v. administratie, Driebergseweg 16c, 3708 JB Zeist, per e-mail: post@dezorgacademy.nl.

Overmacht
Indien naar het redelijk oordeel van DeZorgacademy als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door DeZorgacademy zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

Onder overmacht wordt onder meer verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, terreur(dreiging), stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, natuurrampen, pandemische uitbraken, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door DeZorgacademy naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

Als de overmacht een bepaald onderdeel van een cursus betreft, zal DeZorgacademy een andere tijd of dag voor het houden van deze cursus trachten vast te stellen, dan wel het gehele programma een tijdseenheid opschuiven. Als de overmacht een gehele cursus treft en er bestaat geen redelijk vooruitzicht op de spoedige aanvang of hervatting, heeft DeZorgacademy het recht schriftelijk te annuleren en vervallen de verplichtingen van partijen over en weer zonder dat enige schadevergoeding uit dien hoofde verschuldigd wordt. Door de deelnemer eventueel vooruitbetaalde cursusgelden zullen door DeZorgacademy in geval van annulering pro rato worden teruggestort.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van DeZorgacademy, van de personeelsleden van DeZorgacademy en van de personen voor wie DeZorgacademy verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade en winstderving) welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Alle informatie die gegeven wordt tijdens opleidingen – zowel fysiek als online-  is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. DeZorgacademy kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. DeZorgacademy en sprekers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

De wederpartij vrijwaart DeZorgacademy voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht.

Geschillen en toepasselijk recht
Alle geschillen met betrekking tot de door DeZorgacademy gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de rechtbank Midden-Nederland.